Magisterské studium

Diplomová práce

Studenti přicházejí do navazujícího magisterského studia s magisterským projektem, tedy s tématem a předpokládaným školitelem. Očekává se, že magisterskou diplomovou práci bude student soustavně připravovat od prvního semestru (v rámci předmětu Příprava magisterského projektu, kdy by měl každý student promyslet téma, metodologii, strukturu práce apod.) a alespoň následující tři semestry. Téma může pochopitelně během tohoto prvního semestru projít změnou. Tu je však nutné vždy předem konzultovat se svým školitelem. Nejpozději na začátku 2. semestru magisterského studia musí být konečné téma vybráno, schváleno a řádně písemně přihlášeno školitelem.

Kontaktní osobou pro konzultaci výběru diplomového tématu a školitele je Mgr. Martina Musilová, Ph.D., která studentovi – v rámci svých konzultačních hodin, případně emailem – poskytne všechny informace potřebné před zahájením diplomové práce (vhodné téma, zaměření, školitel, formální a obsahové požadavky). K jejím rukám (na sekretariát KDS) každý student odevzdá vytištěný, řádně vyplněný, podepsaný a schválený Přihlašovací formulář.

V případě studentů absolvujících více oborů se student musí nejpozději do začátku 2. semestru  rozhodnout, na kterém ze svých oborů bude psát diplomovou práci. Pokud si student zvolil toto studium jako nediplomové, musí napsat a odevzdat magisterskou oborovou práci. Postup volby tématu a přihlášení je shodný jako u práce diplomové.

Každá diplomová práce je hodnocena školitelem a oponentem. Jejich posudky musí být zveřejněny (v případě MU uloženy v ISu) včas před konáním obhajoby. Student má právo být seznámen s posudky nejméně tři pracovní dny před svou obhajobou. Obhajoby všech diplomových prácí jsou veřejné. Oborová práce se neobhajuje, pouze je předložena před státní zkouškou.

Pro inspiraci vám mohou sloužit pedagogy navrhovaná témata závěrečných prací (aktualizováno 20. 9. 2016) a okruhy, z nichž je možno si vybírat. 

Rozsah

Magisterská diplomová práce

Rozsah: alespoň 80 normostran (tj. 140 tis. znaků)

Magisterská oborová práce

Rozsah: přibližně 30 normostran (tj. 55 tis. znaků), včetně poznámkového aparátu a bibliografie; přílohy se do rozsahu nepočítají.

Termíny odevzdání

30. listopadu - pokud jde student ke státní zkoušce v lednu
30. dubna - pokud jde student ke státní zkoušce v červnu

Formální náležitosti odborných prací

Všechny odborné práce vypracovávané během studia, konče pracemi diplomními, musí splňovat níže uvedené formální požadavky, zejména dodržování citační normy.

Práce s hrubými chybami nebo překlepy nebudou přijímány k obhajobě!

 

Citační norma

Bibliografické citace v práci musí mít jednotnou podobu, student si zvolí jednu z variant stanovených v normě ISO 690.

Návod na citování podle normy ISO 690 naleznete také zde.

Vnější úprava práce

Řídí se šablonou práce.

Existuje mnoho různých příruček obsahující rady pro psaní odborného textu, z knih doporučujeme:
Eco
Šanderová
Akademická příručka

 

Státní závěrečná zkouška

Státní zkouška má dvě části – obhajobu magisterské diplomní práce a vlastní zkoušku z dějin českého a světového divadla a z teorie divadla (viz okruhy otázek). Student dostane posudek od školitele a oponenta předem a připraví si obhajobu písemně nebo ústně podle vlastního uvážení.

Magisterská diplomová práce se odevzdává na sekretariátu katedry ve dvou výtiscích, alespoň jeden musí být vázán v pevných deskách.
Termíny odevzdání práce jsou: 30. duben pro červnový termín státních zkoušek, 30. červen pro zářijový termín státních zkoušek a 30. listopad pro lednový termín státních zkoušek. Stejné termíny platí i pro oborové práce.

Státní závěrečná zkouška magisterská je vypsaná v ISu jako předmět s příslušným kódem. Student si proto musí nejprve tento předmět zaregistrovat a posléze se přihlásit k termínu Státní závěrečné zkoušky magisterské jako ke každé jiné zkoušce. Termín je vypsán pouze jeden, přesný harmonogram je vypracován teprve ve chvíli, kdy je uzavřeno přihlašování a je znám počet studentů přihlášených ke Státní závěrečné zkoušce magisterské. Tímto se ruší povinné přihlašování prostřednictvím e-mailu u paní sekretářky nebo vedoucí katedry.

Upozorňujeme studenty, že je jejich povinností nejpozději tři dny před přistoupením ke Státní závěrečné zkoušce magisterské odevzdat paní sekretářce potvrzení o splnění požadavků (potvrzení o uzavření studia).

Státní závěrečné zkoušky se zpravidla konají v druhé polovině ledna, v druhé polovině června a v první polovině září.

Hned po konání státní zkoušky si student u knihovnic vyžádá potvrzení, že nemá půjčené žádné knihy z knihovny KDS a odevzdá jej na sekretariátě.

Tématické okruhy pro magisterský stupeň