KDS | Výzva – THEATRALIA 2023/2: Být hercem – učit být hercem

31. 8. 2022

Bez popisku

Theatralia: revue současného myšlení o divadelní kultuře, 2023/2

Editoři čísla: Martina Musilová (KDS FF MU) & Jan Šotkovský (JAMU)

Před více než sto lety započal K. S. Stanislavskij experimenty vedoucí k vytvoření prvního uceleného systému herecké přípravy a pedagogiky. Od tohoto iniciačního momentu se pedagogické přístupy k herectví rozvinuly v široké spektrum. Na počátku 21. století již není možné mluvit o jediném dominantním pojetí. Přístupy jednotlivých osobností se vzájemně prolínají, obohacují, a jsou nadále rozvíjeny dle individuálních zaměření generacemi následovníků. Koncepty hereckého vzdělávání jsou měněny, transformovány, odvrhovány a znovu objevovány. A protože je herecká tvorba ze své podstaty efemérní, nezachovávající po sobě materiální stopy, leckdy si obtížně dokážeme texty klasiků herecké pedagogiky vztáhnout ke konkrétní představě divadla a herectví, k níž své žáky vychovávali. Různé koncepce tak mohou být různě dezinterpretovány i reinterpretovány. Všem těmto výzvám čelí současné herecké vzdělávání a jeho teoretická reflexe.

Divadelní umění je uměním spojeným s přítomnou chvílí a o herectví jako jeho jádru to platí dvojnásob. Nemůže existovat bez bezprostředního kontaktu s divákem. Je „náhrou na lidskou zkušenost“, jak napsal režisér Jiří Frejka ve studii Divadlo roste z konvence a přece proti ní bojuje (1929). Žijeme ale ve světě, jenž se radikálně proměňuje každé desetiletí. Digitální technologie vstoupily nejen na divadelní jeviště, ale zasahují rovněž i do herecké pedagogiky a do mezigeneračních vztahů studentů herectví a jejich pedagogů.

Výuka herectví předpokládá konkrétní představu, co je herecká technika, co je to řemeslo, a k jakému cíli by měly být užity vyučované výrazové prostředky. Je možné ovšem při šíři výrazových možností současného divadla učit jakési univerzální, všeobecně uplatnitelné herectví? Existuje nějaká obecně sdílená, vyučovatelná představa herecké profesionality? A co očekáváme od herce především? Technickou a řemeslnou připravenost? Hereckou osobnost, jež dokáže rozvíjet svůj tvůrčí potenciál?

Rozhodli jsme se tematicky zaměřit toto číslo časopisu Theatralia na herectví, herečky a herce, kteří jsou základním fenoménem divadla, první a poslední podmínkou divadelní události.

Vyzýváme k zasílání příspěvků ve formě esejů do recenzované sekce Yorick (4 000-7 000 slov) na následující témata:

Herecká pedagogika a vzdělávání

 • Přístupy a koncepce herecké pedagogiky
 • Tradovaná, v praxi předávaná herecká pedagogika a možnosti její systematizace či písemného zachycení, nebezpečí redukce komplexního pojetí
 • Vztah herecké pedagogiky a herecké praxe
 • Významné osobnosti herecké pedagogiky

Herectví – podoby a koncepty herectví 20. a 21. století

 • Současné podoby herectví a jeho problematika – činoherní, alternativní, experimentální, muzikálové, operní, pohybové a fyzické, improvizace, pantomima, fenomén actor-specific, postmoderní herectví, „herectví stylové citace“, verbatim herectví
 • Mezi „herectvím postavy“ a performerstvím
 • Významné herecké osobnosti
 • Herecká individualita, herecký soubor a kolektivní tvorba, „soumrak“ souborového herectví
 • Herec dneška mezi divadlem, filmem, televizí, webseriály, audioknihami
 • Star studies a budování mediální persony

K. S. Stanislavskij a jeho systém

 • Stanislavského systém a jeho recepce a kulturní transmise v jiných zemích
 • Recepce K. S. Stanislavského v českém divadle 20. a 21. století – herci, herečtí pedagogové, režiséři
 • Historizující vs. aktualizující perspektiva
 • Návaznost a aktualizace v herecké tvorbě a pedagogice, generační proměny

Herectví jako kulturní a sociální fenomén – hraniční a přeshraniční fenomény v herectví

 • Herectví ve vztahu k humanitním disciplínám – antropologie, sociologie, kulturologie, psychologie, neurovědy

Termín odevzdání abstraktů: 31. října 2022

Termín odevzdání rukopisů do recenzovaných rubrik (Yorick, Spektrum): 20. prosince 2022

Termín odevzdání rukopisů do nerecenzovaných rubrik (Orientace, Depeše): 31. března 2023

Vydání čísla: říjen 2023

Své příspěvky a dotazy zasílejte editorům a redaktorkám čísla: theatralia@phil.muni.cz.

Pokyny pro zasílání příspěvků, formální náležitosti a citační styl jsou k dispozici na webových stránkách časopisu Theatralia v sekci Pro autory.

Theatralia je recenzovaný časopis pro dějiny a teorii divadla a performance, který vydává Masarykova univerzita v Brně. Indexován je v databázích SCOPUS, EBSCO a ERIH Plus a je také zařazen do Ulrich's web Global Serials Directory.

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info