Akademičtí pracovníci

Doktorandi

Mgr. Amálie Bulandrová

Amálie Bulandrová je studentkou dějin umění a divadelní vědy v Brně. Ve své disertační práci se věnuje především současné scénografii a způsobům jejího vystavování. Během studií doposud strávila rok v Německu (studium na Ruhr-Universitat Bochum, stáž v kulturním centru v Berlíně) a rok ve Francii (studium na Université de Poitiers, výzkumný projekt Migrating Art Historians). Zabývá se také současným německým divadlem (spolupráce na Pražském divadelním festivalu německého jazyka) a prezentací českých a slovenských scénografů a kostýmních výtvarníků (Salon současné scénografie).

Mgr. Jiřina Hofmanová

Ve své disertační práci se hodlá věnovat inscenování her A. P. Čechova v období normalizace. Ráda by se zároveň soustředila na sledování vývoje režijního stylu.

Celá svá vysokoškolská studia strávila na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V bakalářském stupni absolvovala Teorii a dějiny divadla a spolu se Sdruženými uměnovědnými studii a ukončila jej prací Avantgardní režiséři ve velkém divadle aneb Komediální tvorba Jindřicha Honzla a Emila Františka Buriana v Brně 1929 – 32. V magisterském stupni už pokračovala pouze v divadelním oboru a současný titul získala za práci Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové v 2. polovině 20. a na začátku 21. století.

Mezi roky 2013–2015 působila jako výkonná redaktorka platformy RozRazil online. V roce 2016 spolu s Ilonou Horváthovou založila katederní internetový časopis Kritické theatrum (www.krith.phil.muni.cz). Prošla také několika festivalovými redakcemi, z nichž některé vedla (SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2015, OST-RA-VAR 2017).

 

Mgr. Ilona Horváthová

V současné době studuje doktorské studium na Katedře divadelních studií FF MU a ve své disertační práci se věnuje rakouským kočovným společnostem na českém území, a to převážně ve Znojmě v období 17. a 18. století.

V bakalářské a magisterské práci se zaměřila na teatralitu církevních událostí. Nejprve to byla teatralita současné podoby Božítělové slavnosti konané v obci Brumovice (titul Bc. získala v roce 2012 – Divadelní prvky božítělové slavnosti pořádané v Brumovicích 25.–26.6. 2011). V magisterské práci se soustředila na starší období, ale na stejnou slavnost. Svoji pozornost zaměřila na Božítělovou slavnost pořádanou v Mikulově v roce 1585 (titul Mgr. získala v roce 2015 – Teatralita barokních slavností). Teatralita nejen církevních barokních slavností se stala jedním z hlavních předmětů jejího bádaní.

Mimo jiné se také věnuje oblasti divadelní kritiky. V letech 2013–2015 působila jako šéfredaktorka online časopisu RozRazil online. Roku 2016 potom založila s kolegyní Jiřinou Hofmanovou katederní časopis Kritické theatrum – KriTh.

Nyní pracuje jako asistentka na KDS FF MU ve funkci výkonné redaktorky časopisu Theatralia.

Mgr. Aleš Kolařík

Mgr. Aleš Kolařík


e‑mail:

Ve své disertační práci se věnuje dramatické tvorbě Františka Langera. Zabývá se především československým divadlem 1. poloviny 20. století se zaměřením na specifika a vývoj dramatiky ve sledovaném období.

Je absolventem oboru Teorie a dejiny divadla na Katedře divadelních studií Masarykovy univerzity v Brně. Bakalářský titul zde získal v roce 2016 (Povaha komiky a humoru tzv. forbín J. Wericha a M. Horníčka ve vybraných inscenacích divadla ABC). Navazující magisterské studium završil v roce 2019 obhajobou diplomové práce Dramatický styl Viktora Dyka na českých jevištích (Případ Zmoudření Dona Quijota).

Mgr. Tomáš Kubart

Ve své disertační práci se zabývá vídeňským akcionismem, kromě toho se zaměřuje na teorii a dějiny akčního umění, happeningu a performance art.

Vystudoval bakalářský program Teorie a dějiny divadla na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, který zakončil diplomovou prací Spolupráce Milana Zezuly a Milana Páska v letech 1969–1970. Poté se marně pokoušel skloubit dvě navazující magisterská studia, Kurátorská studia na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Management v kultuře na Masarykově univerzitě v Brně. Po neúspěšném kloubení nastoupil, a prací Počátky happeningu v tvorbě skupin Gutai a Fluxus 1954–1962 zakončil, studium navazujícího magisterského programu v oboru Teorie a dějiny divadla. Práce byla v roce 2015 oceněna čestným uznáním v soutěži o Cenu Václava Königsmarka.

Zabývá se scénografií a její teorií a mezními oblastmi dějin divadla a umění, především teorií a vývojem akčních umění, happeningu a performance. Je pravidelným přispěvatelem portálu věnovanému dění ve výtvarné sféře Artalk.cz a berlínského magazínu Jitter.de. V rámci doktorského studia zpracovává problematiku vídeňského akcionismu. V podzimním semestru 2015 přednášel na Katedře kulturní dramaturgie Slezské univerzity v Opavě předmět Performance a happening, v jarním semestru 2016 přednáší na KDS Rány a mystéria: podoby rakouského akčního umění.  V současnosti působí na Katedře divadelních studií jako knihovník, 3 roky strávil studijně na vídeňské univerzitě (Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft), od června roku 2018 provádí ve Vile Tugendhat a od ledna 2019 působí jako doktorand/výzkumník v Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

Mgr. Lukáš Kubina

V roce 2014 dokončil magisterské studium oboru Teorie a dějiny divadla na KDS FF MU v Brně. Ve své diplomové práce se zabýval teatralitou prvomájových komunistických oslav v Československu na přelomu 40. a 50. let minulého století. Za tuto práci obdržel v roce 2015 čestné uznání v soutěži o Cenu Václava Königsmarka. V roce 2015 byl přijat jako doktorand na stejnou katedru a tématu teatrality se věnuje také ve své disertační práci (konkrétně se zaměřuje na kulturní performance 60. let ve střední a jihovýchodní Evropě).Zajímá se o interdisciplinární přesahy především do sociokulturní antropologie a sociologie, mezní formy divadla a obecně o teatralitu veřejných událostí. Studijně strávil semestr na Instytutu Kultury Polskiej na Varšavské univerzitě a také na University of Bergen v Norsku. Je spoluorganizátorem mezinárodní interdisciplinární letní školy Jaroměř-Josefov Summer School. Publikuje v revue Theatralia, příležitostně přispíval do Rozrazilu online a festivalových zpravodajů. Dlouhou dobu pracoval v brněnském HaDivadle, v současné době působí jako knihovník na Katedře divadelních studií a spravuje katederní web.

Mgr. Bc. Martin Langhans


Martin Langhans je absolventem magisterského oboru Právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a bakalářského oboru Teorie a dějiny divadla na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Studium posledně jmenovaného oboru ukončil v roce 2017 bakalářskou prací na téma Divadelní aspekty soudního jednání s podtitulem Proces s Miladou Horákovou. V současné době působí mimo jiné jako doktorand na Katedře divadelních studií FF MU, kde pokračuje ve výzkumu teatrality a performativity soudních procesů a práva obecně a podílí se na výzkumu teatrality veřejných událostí pod vedením docentky Martiny Musilové.

MgA. Jakub Liška

Ve svém disertačním výzkumu se zabývá sociologií divadla a divadelní dramaturgií.

V roce 2016 obhájil na Janáčkově akademii múzických umění na oboru divadelní dramaturgie bakalářskou práci Evropa v Slovansko-germánské lékařské tragické frašce a dramaturgii absolventského projektu Macbeth...kroky...ostří (scény z tragédii Williama Shakespeara).
V roce 2018 obhájíl na Janáčkově akademii múzických umění na oboru divadelní dramaturgie diplomovou práci Pokusy o scénickou báseň – hledání českého básnického divadla a dramaturgii absolventského projektu Mechanický pomeranč.

Působí jako redaktor časopisu Centra experimentálního divadla CEDIT a jako performer ve skupině MASOBETON.

Mgr. Klára Škrobánková

Studuje v doktorském studiu na Katedře divadelních studií FF MU, kde se zabývá zejména starším německojazyčným divadlem na českém území. Ve své disertační práci se věnuje divadelní kultuře Slezska v 17. a 18. století. Na KDS FF MU vystudovala bakalářský i magisterský program „Teorie a dějiny divadla“. Ve své bakalářské práci nazvané „Autorská libreta Jána Cikkera“ se zabývala teorií libretizace na příkladu rozsáhlého díla slovenského skladatele a libretisty Jána Cikkera. V lednu 2016 obhájila diplomovou práci „Carl Joseph Schwertberger a jeho působení v českých zemích“, ve které je popisován a rekonstruován život kočovné komediantské trupy v druhé polovině osmnáctého století. V současné době dokončuje magisterské studium na Katedře anglistiky a amerikanistiky FF MU, ve své diplomové práci postihuje vývoj divadelní kultury v Anglii po zavření divadel v roce 1642.

V rámci svého studia absolvovala jednosemestrální studijní pobyt na Universität Wien. V roce 2015 se zúčastnila Letní školy antického dramatu v řeckém Lavriu a Epidauru pořádané organizací European Network of Research and Documentation of Performances of Ancient Greek Drama.  S příspěvky o československé opeře či divadle 17. století vystoupila na mezinárodních i tuzemských konferencích. Je členkou British Shakespeare Association. Od roku 2014 režijně spolupracuje s divadelním spolkem The Gypsywood Players působícím při Katedře anglistiky a amerikanistiky FF MU.

Mgr. Tereza Zálešáková


Ve své disertační práci se zabývá českým muzikálem po roce 1989. Svůj odborný zájem dlouhodobě směřuje především ke studiu historického vývoje a estetiky hudebního divadla, a to zejména muzikálového žánru v českém prostředí, od jeho počátků až do současnosti. Rovněž se zabývá sociologickými aspekty návštěvy tohoto typu divadla (a divadla vůbec) a proměnami životního stylu v souvislosti s kulturní participací v československé a české společnosti 20. a 21. století.

Je absolventkou oboru Teorie a dějiny divadla na Katedře divadelních studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Bakalářský titul zde získala v roce 2012 (bakalářská práce Původní český muzikál v Městském divadle Brno po roce 1989), své magisterské studium pak završila v roce 2015 obhajobou diplomové práce Inscenační historie Války s mloky.

Příležitostně přispívala do RozRazilu online a Studentského SADu. V letech 2009-2015 pracovala pro Moravskou zemskou knihovnu v Brně (projekt VISK 9, VISK 5 a Kramerius).

V současné době pracuje na Katedře divadelních studií jako knihovnice, zde se také aktivně zajímá o využití e-learningu ve výuce.

Všichni lidé

Ph.D. studenti

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info