Akademičtí pracovníci

Doktorandi

Mgr. Aleš Kolařík


e‑mail:

Mgr. Tomáš Kubart

Ve své disertační práci se zabývá vídeňským akcionismem, kromě toho se zaměřuje na teorii a dějiny akčního umění, happeningu a performance art.

Vystudoval bakalářský program Teorie a dějiny divadla na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, který zakončil diplomovou prací Spolupráce Milana Zezuly a Milana Páska v letech 1969–1970. Poté se marně pokoušel skloubit dvě navazující magisterská studia, Kurátorská studia na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Management v kultuře na Masarykově univerzitě v Brně. Po neúspěšném kloubení nastoupil, a prací Počátky happeningu v tvorbě skupin Gutai a Fluxus 1954–1962 zakončil, studium navazujícího magisterského programu v oboru Teorie a dějiny divadla. Práce byla v roce 2015 oceněna čestným uznáním v soutěži o Cenu Václava Königsmarka.

Zabývá se scénografií a její teorií a mezními oblastmi dějin divadla a umění, především teorií a vývojem akčních umění, happeningu a performance. Je pravidelným přispěvatelem portálu věnovanému dění ve výtvarné sféře Artalk.cz a berlínského magazínu Jitter.de. V rámci doktorského studia zpracovává problematiku vídeňského akcionismu. V podzimním semestru 2015 přednášel na Katedře kulturní dramaturgie Slezské univerzity v Opavě předmět Performance a happening, v jarním semestru 2016 přednáší na KDS Rány a mystéria: podoby rakouského akčního umění.  V současnosti působí na Katedře divadelních studií jako knihovník, 3 roky strávil studijně na vídeňské univerzitě (Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft), od června roku 2018 provádí ve Vile Tugendhat a od ledna 2019 působí jako doktorand/výzkumník v Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

Mgr. Lukáš Kubina

V roce 2014 dokončil magisterské studium oboru Teorie a dějiny divadla na KDS FF MU v Brně. Ve své diplomové práce se zabýval teatralitou prvomájových komunistických oslav v Československu na přelomu 40. a 50. let minulého století. Za tuto práci obdržel v roce 2015 čestné uznání v soutěži o Cenu Václava Königsmarka. V roce 2015 byl přijat jako doktorand na stejnou katedru a tématu teatrality se věnuje také ve své disertační práci (konkrétně se zaměřuje na kulturní performance 60. let ve střední a jihovýchodní Evropě).Zajímá se o interdisciplinární přesahy především do sociokulturní antropologie a sociologie, mezní formy divadla a obecně o teatralitu veřejných událostí. Studijně strávil semestr na Instytutu Kultury Polskiej na Varšavské univerzitě a také na University of Bergen v Norsku. Je spoluorganizátorem mezinárodní interdisciplinární letní školy Jaroměř-Josefov Summer School. Publikuje v revue Theatralia, příležitostně přispíval do Rozrazilu online a festivalových zpravodajů. Dlouhou dobu pracoval v brněnském HaDivadle, v současné době působí jako knihovník na Katedře divadelních studií a spravuje katederní web.

Mgr. Tereza Zálešáková

Ve své disertační práci se zabývá českým muzikálem po roce 1989. Svůj odborný zájem dlouhodobě směřuje především ke studiu historického vývoje a estetiky hudebního divadla, a to zejména muzikálového žánru v českém prostředí, od jeho počátků až do současnosti. Rovněž se zabývá sociologickými aspekty návštěvy tohoto typu divadla (a divadla vůbec) a proměnami životního stylu v souvislosti s kulturní participací v československé a české společnosti 20. a 21. století.

Je absolventkou oboru Teorie a dějiny divadla na Katedře divadelních studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Bakalářský titul zde získala v roce 2012 (bakalářská práce Původní český muzikál v Městském divadle Brno po roce 1989), své magisterské studium pak završila v roce 2015 obhajobou diplomové práce Inscenační historie Války s mloky.

Příležitostně přispívala do RozRazilu online a Studentského SADu. V letech 2009-2015 pracovala pro Moravskou zemskou knihovnu v Brně (projekt VISK 9, VISK 5 a Kramerius).

V současné době pracuje na Katedře divadelních studií jako knihovnice, zde se také aktivně zajímá o využití e-learningu ve výuce.

Mgr. Ilona Horváthová

V současné době studuje doktorské studium na Katedře divadelních studií FF MU a ve své disertační práci se věnuje rakouským kočovným společnostem na českém území, a to převážně ve Znojmě v období 17. a 18. století.

V bakalářské a magisterské práci se zaměřila na teatralitu církevních událostí. Nejprve to byla teatralita současné podoby Božítělové slavnosti konané v obci Brumovice (titul Bc. získala v roce 2012 – Divadelní prvky božítělové slavnosti pořádané v Brumovicích 25.–26.6. 2011). V magisterské práci se soustředila na starší období, ale na stejnou slavnost. Svoji pozornost zaměřila na Božítělovou slavnost pořádanou v Mikulově v roce 1585 (titul Mgr. získala v roce 2015 – Teatralita barokních slavností). Teatralita nejen církevních barokních slavností se stala jedním z hlavních předmětů jejího bádaní.

Mimo jiné se také věnuje oblasti divadelní kritiky. V letech 2013–2015 působila jako šéfredaktorka online časopisu RozRazil online. Roku 2016 potom založila s kolegyní Jiřinou Hofmanovou katederní časopis Kritické theatrum – KriTh a působí zde na stejné pozici.

Nyní pracuje jako asistentka na KDS FF MU ve funkci výkonné redaktorky časopisu Theatralia.

Mgr. Klára Škrobánková

Studuje v doktorském studiu na Katedře divadelních studií FF MU, kde se zabývá zejména starším německojazyčným divadlem na českém území. Ve své disertační práci se věnuje divadelní kultuře Slezska v 17. a 18. století. Na KDS FF MU vystudovala bakalářský i magisterský program „Teorie a dějiny divadla“. Ve své bakalářské práci nazvané „Autorská libreta Jána Cikkera“ se zabývala teorií libretizace na příkladu rozsáhlého díla slovenského skladatele a libretisty Jána Cikkera. V lednu 2016 obhájila diplomovou práci „Carl Joseph Schwertberger a jeho působení v českých zemích“, ve které je popisován a rekonstruován život kočovné komediantské trupy v druhé polovině osmnáctého století. V současné době dokončuje magisterské studium na Katedře anglistiky a amerikanistiky FF MU, ve své diplomové práci postihuje vývoj divadelní kultury v Anglii po zavření divadel v roce 1642.

V rámci svého studia absolvovala jednosemestrální studijní pobyt na Universität Wien. V roce 2015 se zúčastnila Letní školy antického dramatu v řeckém Lavriu a Epidauru pořádané organizací European Network of Research and Documentation of Performances of Ancient Greek Drama.  S příspěvky o československé opeře či divadle 17. století vystoupila na mezinárodních i tuzemských konferencích. Je členkou British Shakespeare Association. Od roku 2014 režijně spolupracuje s divadelním spolkem The Gypsywood Players působícím při Katedře anglistiky a amerikanistiky FF MU.

Mgr. Bc. Martin Langhans


Martin Langhans je absolventem magisterského oboru Právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a bakalářského oboru Teorie a dějiny divadla na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Studium posledně jmenovaného oboru ukončil v roce 2017 bakalářskou prací na téma Divadelní aspekty soudního jednání s podtitulem Proces s Miladou Horákovou. V současné době působí mimo jiné jako doktorand na Katedře divadelních studií FF MU, kde pokračuje ve výzkumu teatrality a performativity soudních procesů a práva obecně a podílí se na výzkumu teatrality veřejných událostí pod vedením docentky Martiny Musilové.

Mgr. Jiřina Hofmanová

Ve své disertační práci se hodlá věnovat inscenování her A. P. Čechova v období normalizace. Ráda by se zároveň soustředila na sledování vývoje režijního stylu.

Celá svá vysokoškolská studia strávila na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V bakalářském stupni absolvovala Teorii a dějiny divadla a spolu se Sdruženými uměnovědnými studii a ukončila jej prací Avantgardní režiséři ve velkém divadle aneb Komediální tvorba Jindřicha Honzla a Emila Františka Buriana v Brně 1929 – 32. V magisterském stupni už pokračovala pouze v divadelním oboru a současný titul získala za práci Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové v 2. polovině 20. a na začátku 21. století.

Mezi roky 2013 – 2015 působila jako výkonná redaktorka platformy RozRazil online. V roce 2016 spolu s Ilonou Horváthovou založila katederní internetový časopis Kritické theatrum (www.krith.phil.muni.cz) a působí zde na stejné pozici. Prošla také několika festivalovými redakcemi, z nichž některé vedla (SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2015, OST-RA-VAR 2017).

 

Mgr. Amálie Bulandrová

Amálie Bulandrová je studentkou dějin umění a divadelní vědy v Brně. Ve své disertační práci se věnuje především současné scénografii a způsobům jejího vystavování. Během studií doposud strávila rok v Německu (studium na Ruhr-Universitat Bochum, stáž v kulturním centru v Berlíně) a rok ve Francii (studium na Université de Poitiers, výzkumný projekt Migrating Art Historians). Zabývá se také současným německým divadlem (spolupráce na Pražském divadelním festivalu německého jazyka) a prezentací českých a slovenských scénografů a kostýmních výtvarníků (Salon současné scénografie).

Mgr. Aleš Kolařík

Mgr. Aleš Kolařík


e‑mail:

Ve své disertační práci se věnuje dramatické tvorbě Františka Langera. Zabývá se především československým divadlem 1. poloviny 20. století se zaměřením na specifika a vývoj dramatiky ve sledovaném období.

Je absolventem oboru Teorie a dejiny divadla na Katedře divadelních studií Masarykovy univerzity v Brně. Bakalářský titul zde získal v roce 2016 (Povaha komiky a humoru tzv. forbín J. Wericha a M. Horníčka ve vybraných inscenacích divadla ABC). Navazující magisterské studium završil v roce 2019 obhajobou diplomové práce Dramatický styl Viktora Dyka na českých jevištích (Případ Zmoudření Dona Quijota).

MgA. Jakub Liška

MgA. Jakub Liška


e‑mail:
www: jak-li.tumblr.com

Všichni lidé

Ph.D. studenti