Akademičtí pracovníci

Studující v doktorském programu

Mgr. et Mgr. Bc. Amálie Bulandrová

Mgr. et Mgr. Bc. Amálie Bulandrová je teatroložka, historička a teoretička umění a příležitostná kurátorka. Magisterské studium Divadelní vědy a bakalářské studium Dějin umění absolvovala v Brně na Filozofické fakultě MU. Následně vystudovala také magisterský program Teorie a dějiny umění na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM), kde aktuálně působí jako spoluvedoucí ateliéru Volného umění I (spolu s Dominikem Langem a Terezou Jindrovou). Od jara 2022 se také v rámci UMPRUM podílí na organizaci Kafkárny / Centra umění a ekologie, které sídlí v bývalém sochařském ateliéru Bohumila Kafky na pražské Ořechovce.

Během svých studií strávila rok v Německu (studium na Ruhr-Universitat Bochum; stáž v Českém centru Berlín) a rok ve Francii (studium na Université de Poitiers; výzkumný projekt Migrating Art Historians). Krátkodobé stáže absolvovala v Norsku (Bergen 2019; Oslo 2023) a Švédku (Malmö, Gothenburg 2024). Ve svém výzkumu se Amálie věnuje scénografii: průsečíkům mezi divadelní a výtvarnou instalací, vizuální dramaturgii ve skandinávském kontextu, způsobům vystavování scénografie i výstavní scénografii coby oborové disciplíně. Zájem o environmentální témata, feminismus, „scénografičnost“ veřejného prostoru a současné umění se odráží i v její kurátorské praxi (např. Pěstovat plevel, sklízet vichřici, Galerie Hraničář, 2023; Only Transitions and Translations, Galerie MeetFactory, 2023; Kafkárna – Dům & Zahrada, Galerie UM, 2024; Vztahy Fundus Utopie, OC Prior, 2021).

Coby kulturní pracovnice Amálie spolupracovala s tranzit.cz (Bienále Ve Věci umění 2022), Pražským divadelním festivalem německého jazyka (2017-2023) či Centrem experimentálního divadla v Brně (2020-2022). Spolupráci dále rozvijí například s oborovou organizací ČOSDAT (zejména v rámci výročních přehlídek Salon české scénografie), a nepravidelně také publikuje v různých divadelně i výtvarně orientovaných kulturních magazínech (Artalk.cz, Podhoubí, Mloki.sk, Divadelní noviny…).

Mgr. Jiřina Hofmanová

Ve své disertační práci se hodlá věnovat inscenování her A. P. Čechova v období normalizace. Ráda by se zároveň soustředila na sledování vývoje režijního stylu.

Celá svá vysokoškolská studia strávila na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V bakalářském stupni absolvovala Teorii a dějiny divadla a spolu se Sdruženými uměnovědnými studii a ukončila jej prací Avantgardní režiséři ve velkém divadle aneb Komediální tvorba Jindřicha Honzla a Emila Františka Buriana v Brně 1929 – 32. V magisterském stupni už pokračovala pouze v divadelním oboru a současný titul získala za práci Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové v 2. polovině 20. a na začátku 21. století.

Mezi roky 2013–2015 působila jako výkonná redaktorka platformy RozRazil online. V roce 2016 spolu s Ilonou Horváthovou založila katederní internetový časopis Kritické theatrum (www.krith.phil.muni.cz). Prošla také několika festivalovými redakcemi, z nichž některé vedla (SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2015, OST-RA-VAR 2017).

E-mail: jirina.hofmanova@mail.muni.cz

 

Mgr. Klára Melišíková

Klára Melišíková je od začátku nástupu na vysokou školu studentkou Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. V bakalářském stupni absolvovala Teorii a dějiny divadla, které ukončila prací Psychosomatická pohybová metoda Evy Kröschlové jako příprava k uměleckému výkonu. Poté nastoupila na magisterské navazující studium na Divadelních studiích, které zakončila diplomovou prací Tělo jako vstupní médium do struktury divadelního představení, performance a události: problematika autopoetické zpětnovazební smyčky, energie, rytmu a významu v rámci divadelních (ne)struktur.

V doktorském studiu na Masarykově univerzitě volně navazuje na svoji magisterskou práci a věnuje se zkoumání vzniku, přenosu a recepci významu a jeho projevům v rámci tělesného aparátu aktérů a recipientů.

Klářin zájem o pohyb a tělo není jen teoretický, ale úzce souvisí s její praktickou činností. Od dětství se věnuje profesionálně tanci. Momentálně působí pod mediální agenturou Kontrast s jejíž pomocí si založila vlastní taneční soubor Dance Fusion, kde působí jako trenérka a choreografka. Jako aktivní tanečnice se věnuje Contemporary dance a moderním tanečním stylům, jako je Dancehall či Female choreografie.

E-mail: klara.melisikova@gmail.com

MgA. Eliška Raiterová

Bez popisku

Eliška Raiterová je absolventkou oboru Teorie a kritika na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Bakalářské studium ukončila v roce 2018 prací Corrida de toros: hra, sport, rituál nebo divadlo?, magisterské studium v roce 2021 prací Gob Squad: hrdinové naší doby. Dlouhodobě ji zajímají interdisciplinární přesahy od teatrologie, především ke kulturologii, antropologii, religionistice nebo psychologii. V doktorském studiu na Masarykově univerzitě pokračuje výzkumem Prožitek diváka v kontextu tvůrčích strategií performancí orientovaných na diváka. Semestr magisterského studia strávila na Institutu pro aplikovanou divadelní vědu při Justus-Liebig-Universität v německém Giessenu, v doktorandském studii absolvovala výzkumnou stáž ve Finsku na divadelní fakultě Uniarts Helsinki. Na DAMU vedla v letech 2018-2020 časopis Hybris. Publikuje v časopise Svět a divadlo, Deníku N a Divadelních novinách a působí jako redaktorka časopisu Theatralia. Věnuje se také vlastní tvorbě a působí v divadelní skupině Akolektiv Helmut.

E-mail: eliska.raiterova@mail.muni.cz

Ing. Mgr. Ivona Solčániová

Bez popisku

Ivona Solčániová píše disertační práci na téma divadelní technologie ve vybraných českých divadlech.

E-mail: ivona.solcaniova@mail.muni.cz

MgA. Mgr. Kateřina Šalounová

Bez popisku

Vystudovala Teorii a dějiny divadla a Management v kultuře na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Taneční pedagogiku na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění. V současnosti je doktorandkou na Katedře divadelních studií a také pracuje jako taneční pedagog na základní umělecké škole. V rámci své disertační práce se věnuje dějinám brněnského baletu.

E-mail: katerina.salounova@mail.muni.cz

Mgr. Tereza Teerink Turzíková

Bez popisku

Tereza Teerink Turzíková vystudovala Divadelní studia a Teorii interaktivních médií na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Bakalářské studium zakončila prací Aplikovaná rhizomatika: D'epog a limity divadelního aparátu (2019) a magisterské prací Performance a posthumanismus: Hledání nových modů života v umění (2021).

Ve svém dizertačním výzkumu se zabývá akčním uměním posledních dekád v českém prostoru z pohledu feminismu a queer studies. Působí jako PR pracovnice lektorka v brněnském HaDivadle a věnuje se publikační činnosti.

Email: turzikova.tereza@gmail.com

Mgr. Bc. Dominika Polášková

Ve své disertační práci se zabývá českými kočovnými divadelními společnostmi působícími na Moravě v 19. století.

Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity vystudovala obor Teorie a dějiny divadla (v roce 2014 získala titul Bc. – bakalářská práce Třikrát Matka Kuráž v režii Miloše Hynšta, v roce 2017 titul Mgr. – diplomová práce Počátky českého stálého divadla v Brně) a dvouoborově Český jazyk a literaturu a Historii (v roce 2017 udělen titul Bc. - bakalářská práce Kočovná divadelní společnost Václava Svobody a její působení na Moravě, oborová práce Dramatická tvorba Boženy Vikové-Kunětické z 90. let 19. století).

V současné době pracuje jako vědecká pracovnice v Kabinetu pro výzkum divadla na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění a jako propagační referentka v HaDivadle.

Všichni lidé Katedry divadelních studií

Ph.D. studenti

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info