Akademičtí pracovníci

Studující v doktorském programu

Mgr. Jiřina Hofmanová

Ve své disertační práci se hodlá věnovat inscenování her A. P. Čechova v období normalizace. Ráda by se zároveň soustředila na sledování vývoje režijního stylu.

Celá svá vysokoškolská studia strávila na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V bakalářském stupni absolvovala Teorii a dějiny divadla a spolu se Sdruženými uměnovědnými studii a ukončila jej prací Avantgardní režiséři ve velkém divadle aneb Komediální tvorba Jindřicha Honzla a Emila Františka Buriana v Brně 1929 – 32. V magisterském stupni už pokračovala pouze v divadelním oboru a současný titul získala za práci Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové v 2. polovině 20. a na začátku 21. století.

Mezi roky 2013–2015 působila jako výkonná redaktorka platformy RozRazil online. V roce 2016 spolu s Ilonou Horváthovou založila katederní internetový časopis Kritické theatrum (www.krith.phil.muni.cz). Prošla také několika festivalovými redakcemi, z nichž některé vedla (SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2015, OST-RA-VAR 2017).

E-mail: jirina.hofmanova@mail.muni.cz

 

Mgr. Aleš Kolařík

Bez popisku

Ve své disertační práci se věnuje dramatické tvorbě Františka Langera. Zabývá se především československým divadlem 1. poloviny 20. století se zaměřením na specifika a vývoj dramatiky ve sledovaném období.

Je absolventem oboru Teorie a dejiny divadla na Katedře divadelních studií Masarykovy univerzity v Brně. Bakalářský titul zde získal v roce 2016 (Povaha komiky a humoru tzv. forbín J. Wericha a M. Horníčka ve vybraných inscenacích divadla ABC). Navazující magisterské studium završil v roce 2019 obhajobou diplomové práce Dramatický styl Viktora Dyka na českých jevištích (Případ Zmoudření Dona Quijota).

E-mail: 428273@mail.muni.cz

MgA. Jakub Liška

Bez popisku

Ve svém disertačním výzkumu se zabývá sociologií divadla a divadelní dramaturgií.

V roce 2016 obhájil na Janáčkově akademii múzických umění na oboru divadelní dramaturgie bakalářskou práci Evropa v Slovansko-germánské lékařské tragické frašce a dramaturgii absolventského projektu Macbeth...kroky...ostří (scény z tragédie Williama Shakespeara). V roce 2018 obhájíl na Janáčkově akademii múzických umění na oboru divadelní dramaturgie diplomovou práci Pokusy o scénickou báseň – hledání českého básnického divadla a dramaturgii absolventského projektu Mechanický pomeranč.

Na přelomu let 2020 a 2021 strávil půl roku na výzkumné stáži v Instititutu aplikované divadelní vědy na Univerzitě Justuse Luise Liebiga v Gießenu.

Působí jako reaktor časopisu Centra experimentálního divadla CEDIT, za nějž spolu s Barborou Liškou a Petrem Kubalou získali Cenu divadelních novin 2021 v kategorii Publikační počin v oblasti divadla. Dále působí jako performer ve skupině MASOBETON. Spolu s Barborou Liškou vede v Centru experimentálního divadla výzkumnou stáž CEDIT_observer, která spojuje studující různých oborů a univerzit s divadelní praxí.

Web: www.jakubliska.eu
E-mail: jakubliska@mail.muni.cz

Mgr. Klára Melišíková

Klára Melišíková je od začátku nástupu na vysokou školu studentkou Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. V bakalářském stupni absolvovala Teorii a dějiny divadla, které ukončila prací Psychosomatická pohybová metoda Evy Kröschlové jako příprava k uměleckému výkonu. Poté nastoupila na magisterské navazující studium na Divadelních studiích, které zakončila diplomovou prací Tělo jako vstupní médium do struktury divadelního představení, performance a události: problematika autopoetické zpětnovazební smyčky, energie, rytmu a významu v rámci divadelních (ne)struktur.

V doktorském studiu na Masarykově univerzitě volně navazuje na svoji magisterskou práci a věnuje se zkoumání vzniku, přenosu a recepci významu a jeho projevům v rámci tělesného aparátu aktérů a recipientů.

Klářin zájem o pohyb a tělo není jen teoretický, ale úzce souvisí s její praktickou činností. Od dětství se věnuje profesionálně tanci. Momentálně působí pod mediální agenturou Kontrast s jejíž pomocí si založila vlastní taneční soubor Dance Fusion, kde působí jako trenérka a choreografka. Jako aktivní tanečnice se věnuje Contemporary dance a moderním tanečním stylům, jako je Dancehall či Female choreografie.

E-mail: klara.melisikova@gmail.com

MgA. Eliška Raiterová

Bez popisku

Eliška Raiterová je absolventkou oboru Teorie a kritika na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Bakalářské studium ukončila v roce 2018 prací Corrida de toros: hra, sport, rituál nebo divadlo?, magisterské studium v roce 2021 prací Gob Squad: hrdinové naší doby. Dlouhodobě ji zajímají interdisciplinární přesahy od teatrologie, především ke kulturologii, antropologii, religionistice nebo psychologii. V doktorském studiu na Masarykově univerzitě pokračuje výzkumem Prožitek diváka v kontextu tvůrčích strategií performancí orientovaných na diváka. Semestr magisterského studia strávila na Institutu pro aplikovanou divadelní vědu při Justus-Liebig-Universität v německém Giessenu, v doktorandském studii absolvovala výzkumnou stáž ve Finsku na divadelní fakultě Uniarts Helsinki. Na DAMU vedla v letech 2018-2020 časopis Hybris. Publikuje v časopise Svět a divadlo, Deníku N a Divadelních novinách a působí jako redaktorka časopisu Theatralia. Věnuje se také vlastní tvorbě a působí v divadelní skupině Akolektiv Helmut.

E-mail: eliska.raiterova@mail.muni.cz

Ing. Mgr. Ivona Solčániová

Bez popisku

Ivona Solčániová píše disertační práci na téma divadelní technologie ve vybraných českých divadlech.

E-mail: ivona.solcaniova@mail.muni.cz

MgA. Mgr. Kateřina Šalounová

Bez popisku

Vystudovala Teorii a dějiny divadla a Management v kultuře na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Taneční pedagogiku na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění. V současnosti je doktorandkou na Katedře divadelních studií a také pracuje jako taneční pedagog na základní umělecké škole. V rámci své disertační práce se věnuje dějinám brněnského baletu.

E-mail: katerina.salounova@mail.muni.cz

Mgr. et Mgr. Klára Škrobánková

Studuje v doktorském studiu na Katedře divadelních studií FF MU, kde se zabývá zejména starším německojazyčným divadlem na českém území. Ve své disertační práci se věnuje divadelní kultuře Slezska v 17. a 18. století. Na KDS FF MU vystudovala bakalářský i magisterský program „Teorie a dějiny divadla“. Ve své bakalářské práci nazvané „Autorská libreta Jána Cikkera“ se zabývala teorií libretizace na příkladu rozsáhlého díla slovenského skladatele a libretisty Jána Cikkera. V lednu 2016 obhájila diplomovou práci „Carl Joseph Schwertberger a jeho působení v českých zemích“, ve které je popisován a rekonstruován život kočovné komediantské trupy v druhé polovině osmnáctého století. V současné době dokončuje magisterské studium na Katedře anglistiky a amerikanistiky FF MU, ve své diplomové práci postihuje vývoj divadelní kultury v Anglii po zavření divadel v roce 1642.

V rámci svého studia absolvovala jednosemestrální studijní pobyt na Universität Wien. V roce 2015 se zúčastnila Letní školy antického dramatu v řeckém Lavriu a Epidauru pořádané organizací European Network of Research and Documentation of Performances of Ancient Greek Drama.  S příspěvky o československé opeře či divadle 17. století vystoupila na mezinárodních i tuzemských konferencích. Je členkou British Shakespeare Association. Od roku 2014 režijně spolupracuje s divadelním spolkem The Gypsywood Players působícím při Katedře anglistiky a amerikanistiky FF MU.

Email: klara.skrobankova@mail.muni.cz

Mgr. Tereza Teerink Turzíková

Bez popisku

Tereza Teerink Turzíková vystudovala Divadelní studia a Teorii interaktivních médií na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Bakalářské studium zakončila prací Aplikovaná rhizomatika: D'epog a limity divadelního aparátu (2019) a magisterské prací Performance a posthumanismus: Hledání nových modů života v umění (2021).

Ve svém dizertačním výzkumu se zabývá akčním uměním posledních dekád v českém prostoru z pohledu feminismu a queer studies. Působí jako lektorka v brněnském HaDivadle a věnuje se publikační činnosti.

Email: turzikova.tereza@gmail.com

Všichni lidé Katedry divadelních studií

Ph.D. studenti

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info