Doktorské studium

Kreditový model čtyřletého studia

Povinnost: získat celkem 240 kreditů za studium (bez SDzk)
Pro postup: min. 20 kreditů za semestr

Disertační práce

Jiné než osobní odevzdání disertační práce (tj. např. zaslání disertace poštou) je nepřípustné a práce neodevzdané osobně nebudou akceptovány!

Rozsah: Doporučený minimální rozsah disertační práce je 180 tis. znaků.

Forma: Práce musí být odevzdána v nerozebíratelné vazbě nebo ve vazbě upravené tak, aby znemožňovala dodatečnou manipulaci s jednotlivými listy (páska-razítko), ústav/katedra/seminář mohou požadovat 1 výtisk pro vlastní archivaci v pevné vazbě, disertační práce se odevzdávají všechny v pevné vazbě.

Termíny a podmínky přihlášení ke státní zkoušce a obhajobě

Uchazeč o státní doktorskou zkoušku a obhajobu disertační práce se přihlašuje k řízení, které zpravidla probíhá v následujícím semestru, na studijním oddělení u referenta pro doktorské studium podáním kompletně vyplněné přihlášky včetně všech příloh (viz níže).

Termíny

Pro konání zkoušky a obhajoby v jarním semestru je třeba disertační práci včetně přihlášky ke zkoušce a obhajobě a všech povinných příloh odevzdat nejpozději do 31. ledna. Pro konání zkoušky a obhajoby v podzimním semestru je pak nejzazším termínem 31. srpen. Disertační práce je přitom možné odevzdávat průběžně během celého akademického roku.

Upozornění: Disertační práci včetně přihlášky k doktorské zkoušce a obhajobě je třeba odevzdat minimálně semestr před uplynutím maximální doby studia!

Přílohy
  • disertační práce (3x svázaný výtisk)
  • autoreferát (10x ve formátu A5, doporučujeme sešitovou vazbu)
  • strukturovaný profesní životopis
  • seznam publikací
Vložení disertační práce v Informačním systému MU

IS → Osobní administrativa → Student → Závěr studia → Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce → Manipulace s archivem závěrečné práce → Vstup do archivu

Maximální délka doktorského studia

Standardní doba doktorského studia na Filozofické fakultě MU činí 4 roky.

Maximální délka doktorského studia pro studium zahájené před 1. 2. 2012 činí 7 let, pro studium zahájené od 1. 2. 2012 dále pak 8 let. Do uplynutí této doby je třeba vykonat státní doktorskou zkoušku a obhájit disertační práci. Disertační práci včetně přihlášky k doktorské zkoušce a obhajobě je tedy třeba odevzdat minimálně semestr před uplynutím této maximální doby (specificky nejpozději k 31. lednu nebo k 31. srpnu).

Ve výjimečných případech je možné studium o 1 až 2 semestry prodloužit. O možnostech prodloužení studia se včas informujte u svého referenta pro doktorské studium.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info