Magisterské studium

Diplomová práce

Studující zahajují navazující magisterské studium s magisterským projektem, tedy s tématem a předpokládaným školitelem. Očekává se, že magisterskou diplomovou práci bude student*ka soustavně připravovat od prvního semestru. Téma, metodologii, strukturu práce by měl*a každý student*ka rozpracovávat v rámci předmětu Příprava magisterského projektu. Celkově by se měl práci věnovat alespoň tři semestry. Téma může během prvního semestru projít změnou. Tu je však nutné vždy předem konzultovat se školitelem*školitelkou. Nejpozději na začátku 2. semestru magisterského studia musí být konečné téma vybráno a školitelem*školitelkou schváleno a řádně písemně přihlášeno.

Kontaktní osobou pro konzultaci výběru diplomového tématu a školitele je Mgr. Martina Musilová, Ph.D. K jejím rukám (na sekretariát KDS) každý*á student*ka odevzdá vytištěný, řádně vyplněný, podepsaný a schválený přihlašovací formulář (ke stažení vpravo =>).

Studující dvou oborů se do konce 2. semestru rozhodnou, na kterém ze svých oborů budou psát diplomovou práci a na kterém práci oborovou. Postup volby tématu a přihlášení je u obou prací shodný.

Každá diplomová práce je hodnocena školitelem*školitelkou a oponentem*oponentkou. Jejich posudky musí být zveřejněny (v případě MU uloženy v ISu) včas před konáním obhajoby. Student má právo být seznámen s posudky nejméně tři pracovní dny před svou obhajobou. Obhajoby všech diplomových prácí jsou veřejné. Oborová práce se neobhajuje, pouze je předložena před státní zkouškou.

Rozsah

Magisterská diplomová práce

Rozsah: alespoň 80 normostran (tj. 140 tis. znaků), včetně poznámkového aparátu a bibliografie; přílohy se do rozsahu nepočítají.

Magisterská oborová práce

Rozsah: přibližně 30 normostran (tj. 55 tis. znaků), včetně poznámkového aparátu a bibliografie; přílohy se do rozsahu nepočítají.

Termíny a forma odevzdání diplomových a oborových prací

30. listopad - pokud jde studující ke státní zkoušce v lednu
30. duben - pokud jde studující ke státní zkoušce v červnu
30. červen – pokud jde studující ke zkoušce v září

V jarním semestru 2021 se z důvodu pandemie termíny odevzdání posouvají následovně:

30. květen – pokud jde studující ke státní zkoušce v červnu
15. červenec – pokud jde studující ke státní zkoušce v září

Magisterská diplomová práce se odevzdává na sekretariátu katedry ve dvou výtiscích, alespoň jeden musí být vázán v pevných deskách.

Formální náležitosti odborných prací

Všechny odborné práce vypracovávané během studia, konče pracemi diplomními, musí splňovat níže uvedené formální požadavky, zejména dodržování citační normy.

Práce s hrubými chybami nebo překlepy nebudou přijímány k obhajobě!

Citační norma

Bibliografické citace v práci musí mít jednotnou podobu, student si zvolí jednu z variant stanovených v normě ISO 690.

Návod na citování podle normy ISO 690 naleznete také zde.

Vnější úprava práce

Řídí se šablonou práce.

Existuje mnoho různých příruček obsahující rady pro psaní odborného textu, z knih doporučujeme:
Eco
Šanderová
Akademická příručka

 

Státní závěrečná zkouška

Státní zkouška má dvě části – obhajobu magisterské diplomní práce a zkoušku ze znalosti odborné literatury. Student*ka dostane posudek od školitele*školitelky a oponenta*oponentky předem a připraví si obhajobu písemně nebo ústně podle vlastního uvážení. Dále si ze seznamu povinné literatury ke zkoušce vybere 10 titulů. Při ústní zkoušce je komisí prověřena důkladná znalost dvou z těchto titulů.

Státní závěrečná zkouška magisterská je vypsaná v ISu jako předmět s příslušným kódem. Student*ka si proto musí nejprve tento předmět zaregistrovat a posléze se přihlásit k termínu Státní závěrečné zkoušky magisterské jako ke každé jiné zkoušce. Termín je vypsán pouze jeden. Přesný harmonogram zkoušek bývá vypracován teprve ve chvíli, kdy je uzavřeno přihlašování a je znám počet studentů přihlášených ke Státní závěrečné zkoušce magisterské.
Povinností studujících je nejpozději tři dny před přistoupením ke Státní závěrečné zkoušce bakalářské odevzdat na sekretariátu KDS potvrzení o splnění požadavků (potvrzení o uzavření studia). 
Státní závěrečné zkoušky se zpravidla konají v druhé polovině ledna, v druhé polovině června a v první polovině září.
Hned po konání státní zkoušky si student*ka si v knihovně KDS vyžádá potvrzení, že z ní nemá vypůjčené žádné knihy. Toto potvrzení odevzdá na sekretariátě KDS.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info