Teatralita veřejných událostí

Od roku 2010 probíhá na Katedře divadelních studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity kontinuální výzkum teatrality veřejných událostí. Terénní výzkum teatrality se zaměřuje na projevy ve veřejném prostoru, které mají procesuální a časový charakter. Z antropologického hlediska je možné na ně vztáhnout pojem kulturní performance. Výzkumný tým se zformoval kolem doc. Martiny Musilové, která pravidelně pořádá kurz Teatralita veřejných událostí a vede řadu diplomových a disertačních prací na téma performativity a teatrality.

Pole zájmu a metod

Pole našeho zájmu v oblasti výzkumu teatrality a performativity je značně široké. Od výzkumu teatrality středověku, přes zájem o politické kulturní performance, folklorní slavnosti, soudní jednání až k více estetizované umělecké performanci. Šířce zájmu také odpovídá metodologická rozmanitost našeho výzkumu, která vychází ze širokého interdisciplinárního rozkročení. V tomto ohledu vycházíme částečně z tradice německé teatrologie (především tzv. konceptu teatrality Joachima Fiebacha a performativní teorie Eriky Fischer-Lichte), zároveň navazujeme na východiska performančních studií Richarda Schechnera, antropologii Victora Turnera či dramaturgickou sociologii Ervinga Goffmana.

Výzkumem teatrality a performativity se zabývá kromě akademických pracovníků také řada doktorandů. Díky kontinuálně konanému semináři Teatralita veřejných událostí jsou do výzkumu zapojeni také samotní studenti. Od roku 2010 tak vzniká databáze kulturních performancí, kterých jsme se v rámci terénního výzkumu účastnili.

Zapojení do mezinárodního výzkumu

Výzkum je realizován v napojení na domácí i zahraniční vědecké skupiny a centra. Kromě spolupráce s Katedrou divadla a filmu UPOL úzce spolupracujeme s Ústavem polské kultury na Varšavské univerzitě. S těmito subjekty pořádáme mezinárodní interdisciplinární letní školu Jaroměř-Josefov Summer School, která má kromě vzdělávání studentů za cíl také prohloubit mezinárodní vědeckou spolupráci. Výsledky výzkumu jsou zveřejňovány na publikačních a konferenčních platformách národního a mezinárodního významu.

Témata, kterými se zabýváme

Teatralita středověku

Výzkum teatrality středověku rozšiřuje pole zkoumání středověkého divadla o další jevy, jakými jsou např. panovnický vjezd, svatba, mešní liturgie, turnaj apod., tedy nejrůznější typy událostí z liturgického, aristokratického i městského milieu. Tyto tzv. kulturní performance jsou zkoumány prostřednictvím teorie performativity, jež umožňuje ukázat, že i ony pro středověkého člověka představovaly divadlo sui generis.

Pořádáme mezinárodní letní školu

WEB

Publikace

Studie

Musilová, Martina: Teatralita veřejných událostí ‒ uvedení do problematiky

Frýbertová, Tereza: Nedáme si diktovat, koho máme milovat(?) : O sletovém průvodu v roce 1948

Kubina, Lukáš: Oslavy "Prvního máje" v roce 1948: interpretativní analýza

Černický, Viktor: Indie scéna nezávislá od hudby

Kubina, Lukáš: Svátek sv. Mikuláše v Horní Lhotě, 4. 12. 2010 

Konferenční Příspěvky

Konývková, Tereza: The Moving Body in Cultural Mass Performances

Kubina, Lukáš: Theatrical Aspects of Communist Celebrations

Překlady

Jevrejnov, Nikolaj: Scénické ztvárnění života. Ex cathedra

doc. Mgr. Martina Musilová, Ph.D.

e‑mail: